LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKDP (Slovenská komora daňových poradcov)
Pripomienka k: čl. I §3 ods. 1 - Predmet dane
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zákonom č. 39/2015 Z.z. o poistovníctve v znení neskorších predpisov ("Zakon o poistovníctve") bol zavedený od 1. januára 2017 odvod časti poistného (§68 a následne aj §68a citovaného zákona). Tento odvod sa vzťahuje na poistenie v oblasti neživotného poistenia uvedeného v prílohe A zákona o poisťovníctve. Ministerstvo financií SR iniciovalo zmenu legislatívy a v predbežnej informácii z novembra 2017 uviedlo, že cieľom nového zákona má byť nahradenie súčasného odvodu časti poistného daňou z poistenia, ktorá je štandardom v rámci členských štátov EÚ.
 
Podľa návrhu zákona o dani z poistenia ("návrh zákona") má byť však predmetom dane aj poistenie v poistných odvetviach životného poistenia uvedeného v časti B prílohy. Prístup členských štátov EÚ v súvislosti s daňou zo životného poistenia je rôzny. Podľa našich informácii je v ostatných krajinách V4 momentálne životné poistenie oslobodené od dane z poistenia (Poľsko, Maďarsko), resp. legislatívna úprava takejto dane neexistuje (Česká republika). V kontexte poistného trhu krajín V4 sa preto domnievame, že zdanenie životného poistenia nie je štandardné.
 
Ustanovenia zákona o poisťovníctve v súvislosti s odvodom časti poistného prinášali so sebou nejasnosti v súvislosti s aplikáciou v praxi a Ministerstvo financií SR preto pripravilo zmenu legislatívy v tejto súvislosti s cieľom odstrániť problémové oblasti ohľadom odvodu časti poistného z prijatého poistného. Navrhované znenie zákona o dani z poistenia však so sebou prináša nielen legislatívnu úpravu nejasných oblastí, ale zároveň zavádza zdanenie produktov životného poistenia (okrem oslobodených podľa §9 návrhu zákona). Táto neočakávaná zmena tak so sebou prináša aj právnu neistotu pre poistný sektor na Slovensku.