LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K § 3 Predmet dane
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
ZMOS navrhuje vypustiť v § 3 odsek 1 slová:  „a v odvetviach životného poistenia uvedených v časti B prílohy“.

Odôvodnenie
ZMOS chce návrhom na vypustenie ustanovenia o zdanení životného poistenia poukázať na to, že táto nová  daň zvýši daňovú záťaž poistníkov. Pri tomto návrhu si ZMOS uvedomuje, že táto daň postihne všetkých, ktorí majú alebo v budúcnosti uzatvoria nové poistné zmluvy, pričom nie sú zohľadnené regionálne rozdiely Slovenska, nízkopríjmové skupiny obyvateľov a ďalšie sociálne aspekty. ZMOS ďalej upozorňuje na skutočnosť, že zavedená daň z poistenia, ktorá sa vzťahuje alebo sa bude vzťahovať na životné poistenie, bude mať retroaktívny charakter. 
Zásadná pripomienka