LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k: § 8
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
§ 8 – navrhujeme prehodnotiť a znížiť výšku všetkých sadzieb plánovanej dane z poistenia 

Zdôvodnenie: Nastavenie výšky poistného pri jednotlivých typoch poistenia bolo vykonané bez akéhokoľvek zhodnotenia súčasného stavu poistenia v jednotlivých segmentoch. Domnievame sa, že nastavenie malo byť vykonané po komunikácii s jednotlivými subjektmi finančného trhu, a to najmä so zástupcami poisťovní. Vo všeobecnosti je však možné konštatovať, a túto skutočnosť jednoznačne potvrdilo zavedenie 8% odvodu v minulosti, že klient pôsobiaci v podmienkach Slovenskej republiky je vysoko citlivý na zvyšovanie ceny poistného a zavedenie dane v rovnakom rozsahu môže mať porovnateľné dôsledky s dôsledkami zavedenia 8% odvodu, na ktoré týmto v celom rozsahu odkazujeme. Dovoľujeme si tiež upozorniť na skutočnosť, že poistný odvod bol zavedený výlučne v   tzv. neživotnom poistení, daň z poistenia však zaťažuje aj tzv. životné poistenie. Z pohľadu navrhovaných sadzieb ide teda o výrazné navýšenie oproti súčasnému stavu. Výrazne citlivo vnímame zavedenie dane z poistenia pri životnom poistení, ktoré predstavuje dlhodobé poistenie a pri ktorom si ho občania uzatvárajú pre prípady svojej osobnej nepriaznivej životnej situácie. Akékoľvek negatívne trendy v životnom poistení (aj v súvislosti so situáciou na finančných trhoch v posledných rokov), môžu mať pre tento typ poistenia ďalekosiahle následky. Nesprávne nastavenie výšky poistného v neživotnom poistení môžu klientov viesť k poškodeniu dlhodobo budovaných poistných vzťahov, so stratou dôvery klientov v tento typ poistenia.