LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K § 14 návrhu zákona - prechodé ustanovenie
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 14 navrhujeme doplniť o odsek 3:
(3) Poisťovateľ je oprávnený jednostranne bez súhlasu poistníka navýšiť poistné na poistnej zmluve uzatvorenej do 30. septembra 2018 v rámci platby poistného po 30. septembri 2018 o výšku dane bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia poistnej zmluvy vyplývajúce zo zmluvných dojednaní alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Odôvodnenie: V rámci prechodných a záverečných ustanovení by jednotlivé poisťovne mali mať legálnu možnosť daň z poistenia zarátať aj do súčasne platných poistných zmlúv týkajúcich sa jednotlivých klientov. V prípade nemožnosti legálneho zarátania sa poisťovne vystavujú právnej neistote, akým spôsobom daň z poistenia zarátať do poistných výpočtov súčasne platných poistných zmlúv.