LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 30. Zásadná pripomienka k čl. I., § 12 Vedenie a uchovávanie záznamov
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vložiť nový odsek, ktorý znie :
„(4) Osoba povinná platiť daň správcovi dane podľa § 4, odsek (1), písmeno a) je povinná poistníkovi písomne alebo elektronicky oznámiť výšku dane, ktorá sa na dané poistenie vzťahuje.“.

Odôvodnenie
Pre účely prehľadnosti pre poistníkov navrhujeme, aby daň z poistenia musela byť separátne vyčíslená na oznámení o predpise poistného, v poistnej zmluve alebo iným spôsobom oznámená poistníkovi.