LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 27. Zásadná pripomienka k čl. I., § 11
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vložiť nové odseky 5 a 6  ktoré znejú:
„(5) Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet dane v nasledujúcom rozsahu:
a) údaje o osobe povinnej platiť daň
b) celkový základ dane
c) celková splatná daň
d) základ dane podľa jednotlivých poistných odvetví podľa prílohy k zákonu
e) splatná daň podľa jednotlivých poistných odvetví podľa prílohy k zákonu
(6) Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.“.

Odôvodnenie
Vzhľadom na vyššie uvedené argumenty je možné na zavedení dane do IT systémov efektívne začať pracovať až potom, čo je zrejmé, aké údaje bude správca dane požadovať vo formulári daňového priznania. Formulár daňového priznania býva zverejnený zvyčajne len krátku dobu pred jeho prvým použitím. Preto je nevyhnutné  upraviť údaje, ktoré sú poisťovne povinné do formuláru daňového priznania uviesť priamo v zákone. To umožní, aby poisťovne okamžite po schválení zákona mohli začať pracovať na úprave IT systémov. V opačnom prípade môže prísť ku situácii, že v tlačive daňového priznania bude potrebné uviesť informácie, ktoré poisťovne nebudú mať k dispozícii. 
Ide o obdobné vymenovanie povinností ako je napríklad v zákone o dani z pridanej hodnoty. 
Nami navrhované znenie reflektuje v súčasnosti požadované informácie pri odvode podľa §68a zákona 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.