LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 25. Pripomienka k čl. I, § 10 odsek 1 Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nové znenie odeseku 1:
„(1) Ak je poistné platené v inej mene ako v eurách, na účely určenia základu dane sa prepočíta na eurá a na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz v zmysle osobitného predpisu *) . Pri oprave základu dane a dane podľa § 7 sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti.
*) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Odôvodnenie
Iný, ďalší kurz je zbytočná dodatočná administratíva a sťažuje zavedenie dane z poistenia. Kurz použitý pre účely zákona o účtovníctve je jasne definovaný a preukazný a nezavádza inú, dodatočnú povinnosť pre poisťovne.