LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 29.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
KOZ SR oceňuje snahu zaviesť systémovejšie riešenie zdaňovania poistenia, než je v súčasnosti platný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia tak, ako je to vo väčšine krajín Európskej únie.
K návrhu zákona o dani z poistenia KOZ SR predkladá nasledujúce obyčajné pripomienky:
V zákone nie je uvedené ako budú finančné prostriedky odvedené do štátneho rozpočtu použité. KOZ SR odporúča, že rovnako ako je to štandardné v členských štátoch EÚ, ktoré majú takúto daň zavedenú, by jej použitie malo byť účelovo viazané na prevenciu, príp. odstraňovanie následkov poistných udalostí. Poistenie by malo by zostať základnou nutnosťou ochrany zdravia, majetku, či vlastnej zodpovednosti fyzických a právnických osôb.
Podľa navrhovaného znenia zákona, nepriama daň z poistného má byť platená poisťovňou na ťarchu poistníkov, pri každom platení bežného poistného v životnom a neživotnom poistení bez toho, aby bola kompenzovaná primeranými daňovými úľavami na „výstupe“, t. j. napr. v životnom poistení pri vyplácaní poistného plnenia, kde je výnos zaťažený daňou z príjmu. 
Z uvedeného dôvodu budú spotrebitelia viacnásobne postihnutí, keďže v oblasti životného poistenia pôjde o trojnásobné zdanenie, pretože poistenie si platia zo zdaneného príjmu, zdanený majú aj výnos z poistenia a budú platiť aj daň z poistného. V prípade neživotného poistenia, je toto tiež platené zo zdanených peňazí, zaplatí sa daň a na rozdiel od podnikateľských subjektov si poistné nemôžu odpočítať zo základu dane.
KOZ SR ďalej poukazuje na fakt, že fyzické osoby sú výrazne zaťažené daňovou povinnosťou prostredníctvom dane z príjmov fyzických osôb, kde najmä pri dani zo závislej činnosti, majú minimálny priestor na daňovú optimalizáciu. Podľa rozpočtu verejnej správy predstavovala v roku 2016 vybratá daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti takmer 40 % všetkých vybratých daní z príjmov, ziskov a kapitálového majetku. V roku 2017 môže tento podiel dosiahnuť až 46 % a v ďalších rokoch bude dosahovať takmer hranicu 50 %. Naproti tomu objem príjmov zo závislej činnosti v národnom hospodárstve je nepomerne nižší ako objem ziskov. A ďalej, prostredníctvom svojej spotreby, platia fyzické osoby väčšinu daní na tovary a služby, čím sa ich podiel na platení daní výrazne zvyšuje.
KOZ SR by preto očakávala spravodlivejšie prerozdelenie zaťaženia medzi právnické a fyzické osoby, aspoň zaradením povinných a často využívaných poistení fyzických osôb do nižších sadzieb dane. V tejto súvislosti KOZ SR upozorňuje aj na fakt, že aj keď daň odvádzajú poisťovne, tie ju v plnej miere prenášajú na spotrebiteľa a nie na úkor svojich ziskov.
KOZ SR upozorňuje, že zvýšené náklady na poistenie, môžu znížiť jeho atraktívnosť a môžu spôsobiť klesajúci záujem o poistenie aj s dopadom na zamestnanosť.