LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K analýze sociálnych vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predložený návrh zákona predpokladá negatívne sociálne vplyvy týkajúce sa aj bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov - zhodnotenie prístupu k zdrojom, právam, tovarom a službám  (čo je uvedené aj vo všeobecnej pripomienke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ohľadne ďalšieho finančné zaťaženia nízkopríjmových domácností), ktoré je potrebné kvalitatívne a pokiaľ možno aj kvantitatívne zhodnotiť v tejto časti analýzy sociálnych vplyvov, a to osobitne aj v časti týkajúcej sa zraniteľných skupín obyvateľstva a skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia.
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.