LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K analýze sociálnych vplyvov
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Analýzu sociálnych vplyvov je potrebné vypracovať tak, aby z nej bolo zrejmé, 
aké konkrétne opatrenia so sociálnymi vplyvmi (ich kvalitatívne a  kvantitatívne zhodnotenie) predmetný návrh zákona obsahuje, a to v porovnaní so súčasným stavom. 
V tejto súvislosti je v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov v časti týkajúcej sa opisu vplyvov na hospodárenie domácností potrebné doplniť opis hodnotených opatrení – kvalitatívny opis opatrení návrhu zákona s vplyvom na hospodárenie domácnosti, ktoré sú hodnotené v tomto bode a špecifikáciu dotknutých skupín (súčasní poistníci, poistníci so zmluvami pred zavedením 8 % odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a  noví poistníci po účinnosti predkladaného návrhu zákona).
Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.