LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v návrhu zákona po úvodnej vete začínať úvodnými ustanoveniami (úvodným ustanovením), ktoré obsahujú predmet úpravy návrhu zákona, teda okruh spoločenských vzťahov, ktoré má návrh zákona upraviť;  preto odporúčame doplniť 
do úvodných ustanovení návrhu zákona vetu:
„Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisuX) a dôchodkov z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu.Y)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom X a Y znejú:
„X) Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Y) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Zároveň odporúčame z predkladaného návrhu vypustiť § 9.

Odôvodnenie: Odporúčame výnimku z platenia dane z poistenia v oblasti II. a III. dôchodkového piliera uviesť všeobecne vylúčením z pôsobnosti návrhu zákona.
Podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poisťujú konkrétne riziká, a to riziko dlhovekosti, smrti poisteného a riziko dožitia. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bližšie nešpecifikuje podmienky vyplácania dôchodkov z doplnkového dôchodkového sporenia poisťovňami, a teda ani poisťované riziká.