LP/2018/9 Zákon o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Dátum vytvorenia: 25.01.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vzťahu k Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie žiadame predkladateľa charakterizovať, z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska, vplyvy na poisťovne (podľa § 2 a § 4), poistené podnikateľské subjekty (§ 4) aj na domácnosti (napríklad formou vzorového príkladu). V prípade vplyvu na administratívne náklady odporúčame vyhotoviť vzorový príklad pre jeden podnikateľský subjekt. 
Odôvodnenie:
Predložený materiál vo svojom paragrafovom znení ukladá povinnosť nepriamej dane, ktorú budú vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú v poistnom. Analýza by podľa nášho názoru mala obsahovať minimálne nultý variant a popísaný a vyčíslený vplyv na jeden podnikateľský subjekt, rozčlenené podľa sadzby dane (§ 8). Do úvahy by mala byť vzatá aj možnosť, že daň bude premietnutá do konkrétneho poistného produktu.