LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
7. K čl. 8 ods. 3. V čl. 8 ods. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) § 9 ods. 3 a § 82 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.