LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
6. K čl. 5 ods. 2. V čl. 5 ods. 2 odporúčame slová „podľa osobitného predpisu“ nahradiť slovami „podľa osobitných predpisov“ a upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 19, ktorá znie:

„19) Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.