LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Všeobecne k vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli odporúčame zosúladiť typ písma poznámok pod čiarou (číslice – typ písma Calibri, samotné názvy všeobecne záväzných právnych predpisov – Times New Roman), zjednotiť formátovanie a upraviť v zmysle bodu 23.4. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (napríklad v poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame vypustiť slová „o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame vypustiť slová „o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy“, v poznámke pod čiarou k odkazu 5 odporúčame vypustiť slová „o kontrole v štátnej správe“, v poznáme pod čiarou k odkazu 6 odporúčame vypustiť slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 12 odporúčame vypustiť slová „o petičnom práve“ atď.).

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.