LP/2018/884 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Naspäť na pripomienkovanie

Detail hromadnej pripomienky

Autor: Združenie vlastníkov strelných zbraní, Legis Telum
Pripomienka k: Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z., rezortné číslo KM-OBL-230.2018
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Počet podporovateľov: 2617
Pripomienka:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava

Podané elektronicky cestou 
portálu Slov-Lex

Bratislava, 10. 12. 2018VEC: 
Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

rezortné číslo
KM-OBL-230/2018


Občianske združenie Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o. z. týmto predkladá zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), predloženú do medzirezortného pripomienkového konania dňa 29. 11. 2018, rezortné číslo KM-OBL-230/2018 (ďalej len ako „novela“).

Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva, v rozpore s deklarovaným účelom novely spôsobia výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte a neodôvodnene zasiahnu do ústavných práv držiteľov zbraní. 

Novelou sa má do právneho poriadku SR prevziať Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (smernica). Smernica neproporčne a neodôvodnene obmedzuje občianske práva legálnych držiteľov zbraní v SR. Česká republika smernicu dňa 9.8.2017 napadla žalobou na Súdnom dvore EU z dôvodov porušenia zásady zverenia právomocí, porušenia zásady proporcionality, porušenia zásady právnej istoty a porušenia zásady zákazu diskriminácie. 

Implementácia smernice nevratným spôsobom zasiahne do právneho poriadku SR s výrazne negatívnymi materiálnymi dopadmi. Vzhľadom na prebiehajúce konanie o platnosti a účinnosti smernice vedené Súdnym dvorom EU (sp. značky C-482/17, 2017/C 357/06) preto navrhujeme, aby Slovenská republika implementovala smernicu do právneho poriadku SR až po právoplatnosti rozhodnutia Súdneho dvora v tomto konaní, a to v závislosti od obsahu a povahy nálezu súdu. Slovenská republika by sa tak pre prípad, že súd vyhodnotí smernicu ako rozpornú s komunitárnym právom, mohla vyhnúť negatívnym dopadom. 

Sme toho názoru, že plná implementácia smernice s jej zákazmi držby vybraných druhov zbraní Slovenskú republiku a jej občanov poškodí, a preto žiadame, aby sa implementovali výlučne ustanovenia súvisiace s evidenciou zbraní a s ich cezhraničným pohybom. 

Smernica umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich občanov. Predložený návrh novely ale tieto možnosti na prospech občanov SR nevyužíva a vo viacerých bodoch právnu úpravu sprísňuje nad rámec smernice. 

Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovné návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom. 

Túto pripomienku zároveň uverejňujeme na webovej stránke http://legistelum.sk a zasielame ju predkladateľovi elektronickou poštou.

K návrhu novely predkladáme nasledovné pripomienky a návrhy:

1. Bod 12 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„12. V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až o), ktoré znejú:
„j) expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
k) iná zbraň ako uvedená v písmene j), ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, okrem zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. i) a j),
l) samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
m) krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
n) dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
o) dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.“.“

Dôvody:
Návrh novely nad rámec požiadaviek smernice vyslovuje zákaz opakovacích zbraní. Na takýto postup nie je žiadny dôvod, nakoľko samotná smernice tieto zbrane zaraďuje do kat. B resp. kat. C.


2. Bod 25 návrhu navrhujeme vypustiť.

Dôvody:
Novela počíta s evidenčnou povinnosťou vo vzťahu ku zbraniam kat. D určeným na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5J, k novo vyrobeným expanzným zbraniam (vrátane „plynoviek“ strieľajúcich dráždivú látku ktoré sú nosené na účely osobnej obrany) a k znehodnoteným zbraniam. Na takúto povinnosť nie je daný dôvod, pričom evidovanie takýchto zbraní iba spôsobí administratívnu záťaž PZ a občanom. 

3. Bod 26 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„26. V § 8 odseky 2 až 4 znejú:
„(2) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo môže udeliť na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A
a) držiteľovi skupiny A zbrojnej licencie na vývoj a výrobu zbrane kategórie A,
b) držiteľovi skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu zbrane a streliva,
c) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. j) držiteľovi skupiny E zbrojnej licencie na kultúrnu činnosť,
d) uvedenej v § 4 ods. 2 písm. b) a l) až o) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie v záujme ochrany bezpečnosti kritickej infraštruktúry, obchodnej prepravy, konvojov vysokej hodnoty, mimoriadne nebezpečných zásielok alebo cenných zásielok, citlivých priestorov, objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v záujme národnej obrany,10)
e) držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie na múzejné alebo zberateľské účely,
f) uvedenej v § 4 ods. 4 písm. a) držiteľovi skupiny F zbrojnej licencie, ak to umožňuje osobitný predpis24a).

(3) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti držiteľovi skupiny F zbrojného preukazu alebo držiteľovi skupiny G zbrojnej licencie výnimku na múzejné alebo zberateľské účely 
a) na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. písm. j) až o) 
b) zásobovacieho zariadenia uvedeného v § 4 ods. 2 písm. m) a n). 

(4) Ak to nie je v rozpore s verejnou bezpečnosťou alebo verejným poriadkom, ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti výnimku na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. l) až o) držiteľovi skupiny E zbrojného preukazu, ktorý predloží potvrdenie športovej organizácie,11) ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „športová organizácia“) alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová streľba (ďalej len „medzinárodná športová organizácia“), ktorej je členom, že
a) počas posledných 12 mesiacov aktívne trénuje alebo sa zúčastnil súťaže v streľbe, ktorú uznáva športová organizácia alebo medzinárodná športová organizácia,
b) strelná zbraň, o výnimku ktorej žiada, spĺňa špecifikácie požadované pre streleckú disciplínu uznanú športovou organizáciou na medzinárodnej úrovni.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z..
11) Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Dôvody:
Navrhujeme, aby vo vzťahu k zbraniam, ktorých držba a nadobúdanie do vlastníctva má byť po implementácii smernice zakázaná, hoci doteraz bolo ich nadobúdanie v SR dovolené, sú ich v legálnej držbe desiatky tisíc a k ich zneužívaniu nedochádzalo, bolo získavanie výnimiek právne nárokovateľné za podmienky splnenia všetkých ostatných mimoriadne prísnych zákonných podmienok. 


4. Bod 27 návrhu navrhujeme zmeniť v texte navrhovaného §9 ods. 5, pričom po zmene by toto ustanovenie znelo nasledovne:

„(5) Zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. n) do zbrane uvedenej v § 4 ods. 2 písm. n) je oprávnený nadobúdať do vlastníctva a držať len držiteľ tejto zbrane, ktorému bola udelená výnimka a držiteľ skupiny F zbrojného preukazu, ktorému bola udelená výnimka.“.“

Dôvody:
Zásobníky sú až doposiaľ povoleným doplnkom zbrane bez ohľadu na ich kapacitu, pričom ich nadobúdanie nie je nijako obmedzované. Sú preto populárnymi zbierkovými predmetmi. Navrhovaná výnimka by tak umožnila aj držiteľom sk. F zbrojného preukazu ďalej držať na základe výnimky aj zásobníky, hoci nie sú držiteľmi zbraní, v ktorých sa takéto zásobníky používajú. 


5. Bod 28 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„28. V § 10 ods. 1 znie:
„Platnosť výnimky udelenej podľa §8 ods. 2 až 4 zaniká, ak osobe, ktorej bola výnimky udelená, zanikla platnosť zbrojného preukazu podľa § 25 ods. 1 písm. a), c) a f) až h) alebo zbrojnej licencie podľa § 32 ods. 1 písm. a), b) a f) až i)“.

Dôvody:
Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely.


6. Bod 32 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„32. V § 11 odsek 4 znie:
„(4) Žiadateľ o nákupné povolenie 
a) na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A k žiadosti priloží ministerstvom udelenú výnimku podľa § 8 ods. 2, 3 alebo 4,
b) ktorý je občanom iného členského štátu, je držiteľom zbrojného preukazu a má miesto pobytu v inom členskom štáte, k žiadosti priloží súhlas tohto členského štátu s vydaním nákupného povolenia preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov.9)“.

Dôvody: 
Zosúladenie s našim návrhom zmien bodu 26 novely. Odstránenie diskriminácie občanov SR s pobytom mimo SR. 


7. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 33a, ktorý znie nasledovne:

„33a. §12 ods. 1 znie:
„(1) Zbraň kategórie C s výnimkou zbrane uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), strelivo do zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo do zbrane kategórie C môže nadobudnúť do vlastníctva len držiteľ zbrojného preukazu, držiteľ zbrojnej licencie alebo držiteľ zbrojného sprievodného listu na trvalý vývoz.“ 

Dôvody:
Zbrane dlhé jednoranové skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému boli doteraz zaradené v kat. D. Navrhujeme preto stav zosúladiť s textom smernice a tieto zbrane síce preradiť do kat. C ako požaduje smernica ale zároveň ponechať v ohlasovacom režime bez nutnosti získania zbrojného preukazu a nákupného povolenia. Smernica to umožňuje. Tieto zbrane sú technicky výrazne obsolétne a používajú sa prevažne pri rekonštrukciách historických udalostí rovnako ako zbrane expanzné. 


8. Bod 37 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„37. V § 14 ods. 1 znie: 
„(1) Zbraň kategórie C uvedenú v §6 ods. 1 písm. f) alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, nemôže ju nadobudnúť do vlastníctva a držať osoba, ktorá podľa §19 nie je bezúhonná a spoľahlivá. Zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Držiteľ skupiny A až C zbrojnej licencie vedie evidenciu o nákupe a predaji zbraní kategórie D a držiteľ skupiny D zbrojnej licencie vedie evidenciu o zbraniach kategórie D uvedených v § 7 ods. 1 písm. i) prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel v rozsahu údajov podľa § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“.

Dôvody:
Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a).


9. Bod 38 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„38. V § 14 ods. 2 znie:
(2) Ten, kto nadobudne vlastníctvo zbrane kategórie C uvedenej v §6 ods. 1 písm. f), je povinný nadobudnutie vlastníctva zbrane ohlásiť policajnému útvaru podľa miesta pobytu do siedmich dní odo dňa nadobudnutia vlastníctva zbrane; zároveň je povinný v tejto lehote predložiť zbraň na zaevidovanie (§ 37). V prípade nadobudnutia vlastníctva zbrane dedením začne lehota plynúť dňom, keď rozhodnutie súdu o dedičstve nadobudlo právoplatnosť.“.

Dôvody:
Zosúladenie s nami navrhovanou zmenou znenia §12 ods. 1 zákona (bod 33a).


10. Bod 53 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„53. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22
Rozšírenie zbrojného preukazu
Policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, vydá zbrojný preukaz rozšírený o ďalšiu skupinu zbrojného preukazu, ak žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom na vydanie novej skupiny zbrojného preukazu. Žiadateľ preukazuje splnenie len tých podmienok, ktoré neboli preukázané pri vydaní pôvodného zbrojného preukazu. Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s dobou platnosti pôvodného zbrojného preukazu. Platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“.

Dôvody:
V záujme zachovania právnej istoty navrhujeme text doplniť o pravidlo, v zmysle ktorého platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná aj v prípade rozšírenia ZP. 


11. Bod 55 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„55. V § 24 ods. 1 sa za slovo „podáva“ vkladajú slová „najskôr 180 dní a““

Dôvody:
Predlženie lehoty na podanie žiadosti i nový ZP. Navrhovaný časový interval 30 dní je neprimerane krátky. 


12. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55a, ktorý znie nasledovne:

„55a. „V § 24 ods. 2 pred bodkou na konci dopĺňajú slová „dokladom nie starším ako 10 rokov“

Dôvody:
Vzhľadom na kontinuálny dohľad nad zdravotnou a psychickou spôsobilosťou držiteľa ZP, navrhujeme, aby sa psychická spôsobilosť osobitne skúmala v intervaloch 10 rokov tak, ako doteraz. 


13. Návrh novely navrhujeme doplniť o nový bod 55b, ktorý znie nasledovne:

„55b. V § 25 ods. 2 sa na konci pred bodkou dopĺňajú slová „;platnosť všetkých udelených výnimiek ostáva zachovaná“.

Dôvody:
V záujme právnej istoty navrhujeme doplniť text o ustanovenie, že udelené výnimky nezanikajú v prípade straty či poškodenie ZP:


14. Bod 58 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„58. V § 27 ods. 1 písm. a) sa za slová „a), b) alebo c)“ menia na slová „a), b), c) alebo f), ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm“.“

Dôvody:
Navrhujeme rozšíriť ustanovenie o možnosť nadobudnúť aj zbraň kat. B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. f). Takéto ustanovenie je plne v súlade s požiadavkami smernice, na reštrikciu navrhovanú pôvodcom návrhu novely nie je daný dôvod.


15. Bod 60 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„60. V § 27 ods. 4 písmená a) a b) znejú:
„a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na športové účely kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka, na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie B, alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,
b) držať zbraň uvedenú v písmene a) na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní podľa účelu ich určenia,“.

Dôvody:
Ako uvádzame vyššie, nevidíme dôvody, pre ktoré by malo byť nad rámec smernice zakázané nadobúdanie zbrane uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) a g).


16. Bod 61 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„61. V§27 odsek 5 znie:
(5) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený
a) na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A, na ktorú bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka alebo na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie C,
b) nadobudnúť do vlastníctva a držať strelivo do zbrane uvedenej v písmene a); najviac však dve najmenšie spotrebiteľské balenia.
c) nadobudnúť do vlastníctva a držať zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. n) na ktoré bola držiteľovi zbrojného preukazu udelená výnimka.“

Dôvody:
V zmysle horeuvedených návrhov rozširujeme oprávnenia držiteľa ZP sk. F o nadobúdanie zakázaných zásobníkov.


17. Bod 62 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„62. V § 28 ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 2 písm. b) alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. b) a l) až o)“.

Dôvody:
Ako uvádzame vyššie, vzhľadom na kontinuálne sledovanie psychickej spôsobilosti postačí tak ako doteraz doklad nie starší ako 10 rokov. 


18. V bode 63 návrhu navrhujeme nahradiť slová „nie starší ako päť rokov“ slovami „nie starší ako desať rokov“

Dôvody:
Viď bod 17.

19. Bod 66 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„66. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) umožniť ministerstvu a policajnému útvaru vstup do obydlia za účelom kontroly zabezpečenia zbraní kategórie A, zbraní kategórie B alebo zbraní kategórie C, to neplatí, ak so vstupom do obydlia nesúhlasí spolužijúca osoba držiteľa zbrojného preukazu.“.

Dôvody:
Nesúhlas spolužijúcej osoby držiteľa ZP so vstupom orgánu dozoru do spoločného obydlia nemôže byť na ťarchu držiteľa ZP. 


20. Bod 67 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„67. V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Zbraň alebo strelivo môže prepravovať
a) držiteľ skupiny B, C, D a E zbrojného preukazu na účely
1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 
3. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 1, 2, 3 alebo ods. 4,
4. cvičnej streľby a držiteľ skupiny E zbrojného preukazu aj na účely športovej streľby,
5. vystavovania zbrane alebo streliva,
6. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
7. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare, 
8. znaleckého skúmania,
9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 6 ods. 1 písm. f)

b) držiteľ skupiny F zbrojného preukazu na účely
1. opravy, úpravy, znehodnotenia, zničenia alebo výroby rezu zbrane alebo streliva,
2. overenia zbrane autorizovanou osobou,3) 
3. vystavovania zbrane alebo streliva, 
4. odovzdania zbrane a streliva do úschovy,
5. fyzickej kontroly a evidenčných úkonov na policajnom útvare,
6. znaleckého skúmania,
7. študijnej a výskumnej streľby,
8. výkonu príslušného oprávnenia podľa § 27 ods. 5,
9. kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h).“.

Dôvody:
Doplnenie o chýbajúce možnosti manipulácie so zbraňou pri jej kúpe, doplnenie o možnosti manipulácie so zbraňami uvedenými v § 6 ods. 1 písm. f) pri výkone kultúrnej činnosti (streľba z replík historických predoviek pri rekonštrukcii historických podujatí. Študijná a výskumná streľba zo zbierkových predmetov je súčasťou bádania ako aj jeden z podstatných spôsobov ako zistiť stav a hodnotu zbierkového predmetu. Táto streľba preto musí byť povolená na schválených strelniciach. Jej rozsah je limitovaný najväčším počtom streliva, ktoré je držiteľ ZP sk. F oprávnený pre danú zbraň držať.


21. Bod 68 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„68. V § 28 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) mať mimo schválenej strelnice zbraň určenú na múzejné alebo zberateľské účely v stave umožňujúcom okamžité použitie tejto zbrane, okrem zbrane uvedenej v § 4 ods. 1 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. h) počas kultúrnej činnosti,“.“

Dôvody:
Viď komentár k bodu 20.


22. Bod 69 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„69. V § 28 ods. 5 sa slová „alebo zbrane kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný každých desať“ nahrádzajú slovami „a l) až n) je povinný každých desať“.

Dôvody:
Viď dôvody vyššie ohľadne zachovania 10 ročnej platnosti potvrdení o psychickej spôsobilosti.


23. V bode 75 návrhu navrhujeme slová „60 dní“ nahradiť slovami „180 dní“.

Dôvody:
Predĺženie časového intervalu na podanie žiadosti o novú ZL.


24. Bod 81 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„81. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) upraviť zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C na zbraň kategórie D, len v súlade s ustanoveným technickým postupom podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky alebo alebo v súlade s technickým postupom ustanoveným právnym aktom Európskej únie.“.


Dôvody:
Text bodu 81 de facto obsahuje zákaz akýchkoľvek úprav zbraní aj medzi kat. A, B a C, pričom na takýto postup nie je dôvod nakoľko držba týchto zbraní je obmedzená. Neobsahuje tiež blanketovú normu, ktorý orgán má vydať technický predpis. Nebolo by napr. možné zmeniť zbraň kat. A na zbraň kat. B permanentným zafixovaním sklopnej pažby, predĺžením hlavne o úsťový nástavec bez zásahu do vývrtu či obmedzením kapacity zásobovacieho ústrojenstva. 


25. Bod 82 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„82. § 34 ods. 3 znie:
„(3) Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je oprávnený nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. j) až o), zbraň kategórie B, zbraň kategórie C, zbraň kategórie D a strelivo do týchto zbraní na účely ich ďalšieho predaja alebo vykonania ich prepravy. Držiteľ skupiny C zbrojnej licencie je tiež oprávnený vykonávať sprostredkovateľskú činnosť. Na základe udelenej výnimky na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie A predloženej držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže držiteľ skupiny C zbrojnej licencie takúto zbraň nadobudnúť na účely následného predaja držiteľovi výnimky.“

Dôvody:
Navrhovaná zmena umožní držiteľom ZL predzásobiť sa zbraňami, ktoré budú po novele podliehať zákazom, ale bude možné ich nadobúdať na základe výnimky, obzvlášť v prípade výnimiek pre športových strelcov. 


26. Bod 97 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„97. § 37 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Každá zbraň kategórie A, zbraň kategórie B a zbraň kategórie C musí byť zaevidovaná; táto povinnosť sa nevzťahuje na zakázané strelivo a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) a n).

(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia alebo potvrdeného zbrojného sprievodného listu a zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C. Dokladom o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.“

Dôvody:
Zosúladenie s návrhmi uvedenými vyššie. Expanzné zbrane zhotovené úpravou „ostrých“ zbraní sa presúvajú do kat. A, B resp. C. Nie je dôvod uvaliť evidenčnú povinnosť na novo vyrobené expanzné zbrane kat. D, ktoré vzniknú nevznikajú úpravou zbraní ostrých. To isté platí pre zbrane strieľajúce nábojom typu flobert a znehodnotené zbrane. 


27. Bod 98 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„98. V § 37 odseky 2 a 3 znejú: 
„(2) Zaevidovanie zbrane uvedenej v odseku 1 vykoná policajný útvar po predložení potvrdeného nákupného povolenia, potvrdeného zbrojného sprievodného listu alebo na základe súhlasu príslušných štátnych orgánov členského štátu, z ktorého sa vývoz uskutočnil preložený do štátneho jazyka,17) vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov9) a zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B po ohlásení nadobudnutia vlastníctva zbrane (§ 12 ods. 2) a predložení zbrane kategórie C alebo po ohlásení nadobudnutia vlastníctva (§ 14 ods. 2) a predložení zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. i). Doklad o zaevidovaní zbrane je preukaz zbrane, ktorý je verejnou listinou. Vzor preukazu zbrane je uvedený v prílohe č. 4.
 
(3) Policajný útvar nezaeviduje zbraň a nevydá preukaz zbrane, ak ide o zbraň
a) ktorá nie je označená krajinou pôvodu alebo miestom výroby; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,
b) ktorá nie je označená názvom výrobcu alebo výrobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,
c) ktorá nie je opatrená výrobným číslom a rokom výroby, rok výroby nemusí byť uvedený, ak už je súčasťou výrobného čísla; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely a na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom,
e) podliehajúcu overovaniu podľa osobitného predpisu,3) ak nie je označená skúšobnou značkou; to neplatí na zbraň držanú na zberateľské účely,
f) ktorá nie je opatrená príslušnou kontrolnou značkou, ak ide o zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorá bola upravená na zbraň kategórie D, to neplatí na zbraň, ktorá už bola zaevidovaná policajným útvarom postupom podľa §72f ods. 1,
g) uvedenú v § 7 ods. 1 písm. i) a nie je označená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,29b)
h) kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C, ktorú fyzická osoba alebo právnická osoba nie je oprávnená podľa tohto zákona držať alebo nosiť, alebo
i) ktorej vlastník nemôže preukázať spôsob zákonného nadobudnutia jej vlastníctva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b) Čl. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2403.“.

Dôvody:
Zákon vo svojom texte nikde nedefinuje tzv. „typ zbrane“, nie je preto vhodné absenciu takéhoto označenia na zbrani sankcionovať odmietnutím evidenčného úkonu s následkom odobratia držby. Takúto požiadavku nevznáša ani smernica. Nie je dôvod, aby bol odmietnutý evidenčný úkon expanznej zbrane zaevidovanej podľa § 72f ods. 1 zákona. Tieto zbrane nemuseli mať kontrolnú značku, sú pritom riadne zaevidované. 


28. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 133a, ktorý znie:

„133a. § 55 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
12) Na účely §55 sa na zbrane kategórie A uvedené v §4 ods. 2 písm. j) až o) hľadí ako na zbrane kategórie B.“

Dôvody:
Navrhujeme zachovať doterajšiu úpravu zabezpečenia zbraní vo vzťahu k novo zakázaným zbraniam.


29. Bod 134 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„134. V § 56 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) kultúrnej činnosti, ak ide o zbraň uvedenú §4 ods. 2 písm. j), § 5 ods. 1 písm. h) a § 6 ods. 1 písm. f) a h),“.
 
Dôvody:
Navrhujeme rozšíriť oprávnenie o všetky expanzné zbrane a repliky predoviek.


30. V bode 136 navrhujeme upraviť navrhované nové znenie §58 ods. 11 tak, že sa vypustí písm. b) a písm. c) sa bude označovať ako písm. b).

Dôvody:
Podľa doterajších predpisov nebol vlastník znehodnotenej zbrane uvedenej v § 7 ods. 1 písm. j) povinný uschovať doklad o jej znehodnotení. Väčšina držiteľov týmito potvrdeniami preto nedisponuje a je preto pre nich nemožné splniť navrhovanú požiadavku. 


31. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 151a, ktorý znie:

„151a. §67 ods. 3 znie:
„(3) Orgán dozoru je povinný vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľa zbrane kategórie A inej ako zbrane uvedenej v §4 ods. 2 písm. j) až o) a držiteľa zbrojnej licencie aspoň raz za dva roky.“

Dôvody:
Po zmene zákona rádovo narastie počet zbraní kat. A a ich držiteľov, a to o zbrane, ktoré doteraz neboli zakázané. §67 by mal reflektovať túto situáciu. Návrh zosúlaďujeme s našim návrhom úpravy znenia §55.


32. Návrh navrhujeme doplniť o nový bod 155a, ktorý znie:

„155a. Za §71 sa vkladá §71a, ktorý znie:

§71a

(1) Každý držiteľ zbrojného preukazu sa považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. m) a n) do tejto zbrane. 

(2) Každý držiteľ zbrojnej licencie sa v rozsahu a na účely udelenej licencie považuje za držiteľa výnimky na nadobudnutie do vlastníctva a držanie zbrane kategórie A uvedenej v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a zásobovacích zariadení uvedených v §4 ods. 2 písm. m) a n) do tejto zbrane.

(3) Policajný útvar vydá držiteľovi zbrane na požiadanie bezplatné potvrdenie o dátume posledného zaevidovania zbrane, ku ktorému došlo pred 1.5.2019.

(4) Držiteľ skupiny A a skupiny B zbrojného preukazu je oprávnený nadobudnúť na základe nákupného povolenia do vlastníctva a držať zbraň uvedenú v §4 ods. 2 písm. m), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019; držiteľ skupiny A zbrojného preukazu je oprávnený aj na nosenie tejto zbrane v stave umožňujúcom okamžité použitie ak osobitný predpis neustanovuje inak 24).

(5) Držiteľ skupiny C zbrojného preukazu je oprávnený pri výkone
a) zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A,

b) oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019, na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie.

(6) Držiteľ skupiny D zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. n) a o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň v poľovnom revíre v stave umožňujúcom jej okamžité použitie za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,24a)

(7) Držiteľ skupiny E zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie.

(8) Držiteľ skupiny F zbrojného preukazu je oprávnený na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva a držať zbraň kategórie A uvedenú v §4 ods. 2 písm. l) až o), ktorá bola nadobudnutá a zaevidovaná podľa tohto zákona do 1.5.2019 a držať túto zbraň na strelniciach v stave umožňujúcom okamžité použitie.“

Dôvody:
Toto ustanovenie v plnom rozsahu využíva tzv. doložku o grandfatheringu podľa ust. čl. 7, ods. 4a smernice, v zmysle ktorej môže členský štát zo zákona vylúčiť zákazy vo vzťahu k držbe a ďalším prevodom zbraní, ktoré boli nadobudnuté pred prijatím legislatívnej zmeny. Týmto ustanovením sa SR vyhne zákazom, ktoré by voči oprávneným držiteľom legálnych zbraní pôsobili de facto retroaktívne a prípadným nedovoleným zásahom do ústavných práv. 


33. Bod 156 návrhu navrhujeme zmeniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„156. Za § 72g sa vkladá § 72h, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72h

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1) Zbrojný preukaz vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojný preukaz podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu, ak jeho platnosť nezanikne skôr.

(2) Zbrojná licencia vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za zbrojnú licenciu podľa tohto zákona, pričom stráca platnosť 30. apríla 2024, ak jej platnosť nezanikne skôr.

(3) Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva k 1. máju 2019 sprostredkovanie nákupu alebo predaja zbraní a streliva, je oprávnená vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie do 31. decembra 2019; fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže požiadať o vydanie zbrojnej licencie podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 31. decembra 2019, do rozhodnutia policajného útvaru je oprávnený vykonávať túto činnosť bez zbrojnej licencie.

(4) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 potrebné mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo preukaz zbrane a podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo zaevidovanie zbrane podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 najneskôr do 30. apríla 2020, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak; do rozhodnutia policajného útvaru alebo ministerstva je oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo preukazu zbrane. Ak tak neurobí, môže previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019, môže požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane podľa § 58 alebo môže písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu; v prípade, ak tak neurobí, je povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy (§ 39).

(5) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za držiteľa tejto výnimky; ak nie je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, je povinný o príslušnú skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 1. júna 2019. Tým nie sú dotknuté ustanovenia §71a.

(6) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe zbraň kategórie A, na držanie ktorej nebolo potrebné mať podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu, a ktorému bol vydaný zbrojný preukaz alebo zbrojná licencia na základe žiadosti podľa odseku 4 alebo bol k 1. máju 2019 držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie príslušnej skupiny, je povinný požiadať do siedmich pracovných dní od vydania zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie o udelenie výnimky podľa § 8; v takom prípade sa správny poplatok za žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A nevyberá. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ods. 5 a §71a.

(7) Na držiteľa zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písm. m) až o) sa vzťahuje povinnosť podľa § 28 ods. 1 písm. d) a f) podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 od 1. septembra 2019.

(8) Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za výnimku podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019 len na zbrane, ktoré boli na základe udelenej výnimky zaevidované.

(9) Nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list vydaný podľa tohto zákona účinného do 30. apríla 2019 sa považuje za nákupné povolenie alebo zbrojný sprievodný list podľa tohto zákona účinného od 1. mája 2019.

(10) V konaní začatom pred 1. májom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019.

(11) Držiteľ znehodnotenej zbrane, ktorá nebola znehodnotená podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie8b) je povinný pred jej prevodom do iného členského štátu alebo pred jej uvedením na trh zabezpečiť jej znehodnotenie podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie.8b)

(12) Ten, kto má k 1. máju 2019 v držbe ako oddelené predmety rám zbrane, telo zbrane, puzdro záveru a zásobovacie zariadenie uvedené v § 4 ods. 2 písm. m) alebo písm. n) ich môže držať bez splnenia podmienok ustanovených v §8 až §14a, §37 až §40 a § 9 ods. 5 tohto zákona účinného od 1. mája 2019. 

(13) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do zriadenia elektronickej služby viesť evidenciu podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu podľa predpisov účinných do 30. apríla 2019.

(14) Držiteľ zbrojnej licencie je povinný do troch mesiacov od zriadenia elektronickej služby požiadať policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal, o zaevidovanie do elektronickej služby a do troch mesiacov od zaevidovania odovzdať policajnému útvaru evidenciu vedenú podľa § 14 ods. 1 a § 35 ods. 1 písm. k) prvého bodu.“.


Dôvody:
Zosúladenie s návrhom ust. §71a, úprava prechodných ustanovení vo vzťahu k dĺžke platnosti už vydaných ZP, zásobovacím zariadeniam a hlavným častiam ktoré doteraz neboli považované ako oddelené predmety za zbraň. 


34. Čl. III návrhu navrhujeme doplniť, pričom po zmene by znel nasledovne:

„1. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 30 pri písmenách a), c) a d) sa slová „16,50 eura“ nahrádzajú slovami „8 eur“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 sa mení písmeno e) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A“

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa v položke 31 dopĺňa písmeno g) ktoré znie „Žiadosť o vydanie výnimky na neobmedzený počet zbraní kategórie A uvedených v § 4 ods. 2 písm. j) až o) .......... 16,50eur.““

Dôvody:
Úprava predpisu reflektujúca zmeny navrhované vyššie a zvyšujúca právnu istotu pri vyrubení správneho poplatku.Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.