LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.20.
V opatrení O.20. požadujeme upraviť stanovenú zodpovednosť nasledovne: „MŽP SR, MPRV SR v spolupráci s obchodnými reťazcami, agropotravinárskou samosprávou a tretím sektorom.“  
Odôvodnenie: Požadujeme, aby zodpovednosť za plnenie opatrenia nieslo MŽP SR a MPRV SR, ako orgány štátnej správy, ktorým riešenie danej problematiky na celoštátnej úrovni prislúcha  a pri vypracovaní metodiky na meranie množstva vznikajúceho odpadu a spôsobu nakladania s potravinovým odpadom komunikovali a konzultovali so všetkými dotknutými stranami, medzi ktoré patria nielen obchodné reťazce ale aj agropotravinársky výrobný sektor a spotrebitelia. Z návrhu nie je zrejmé, či predkladateľ má informácie o už existujúcej metodike na zisťovanie množstva vznikajúceho potravinového odpadu, ktorú vypracovalo MPRV SR v spolupráci s VÚP.