LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.17.
Zásadne požadujeme aby sa pripravil a realizoval taký národný projekt, ktorý bude riešiť vzdelávacie a informačné aktivity k predchádzaniu vzniku a recyklácii všetkých zložiek odpadu. Súčasťou NP by okrem iného mali byť aj všetky aktivity uvedené v opatrení O. 43. Ide o celospoločenský záujem, na financovanie ktorého by mali byť využité národné a európske zdroje.   
Odôvodnenie: Vzhľadom na celospoločenský charakter predmetnej problematiky je nevyhnutné zo strany MŽP SR zabezpečiť financovanie všetkých informačných a vzdelávacích aktivít z národných a európskych zdrojov a upraviť platnú odpadovú legislatívu tak, aby vzdelávacie a informačné aktivity boli vyňaté z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Je potrebné ich zastrešiť pod jednotným systémom a využiť existujúce zdroje a aktivity v SR.