LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Zásadná pripomienka k opatreniu O32:
V opatrení O32 žiadame vypustiť vetu: „Zavedenie opatrení pre výrobcov nápojových obalov (stanovenie minimálneho percenta, ktoré musí výrobca uviesť na trh v pomere s jednorazovými obalmi).“

Odôvodnenie:
Navrhované opatrenie, ktoré požaduje aby výrobcovia nápojových obalov zaviedli do výroby a uviedli na trh aj určité % opakovane použiteľných obalov, má podľa nášho názoru viacero neriešených stránok, ktorými sú napr.:
- Investičné náklady na plniace linky, t.j. spoločnosť ktorá nemá dostatok informácií, že projekt bude ziskový, investičné rozhodnutie neurobí;
- Strata vytváraná pri prevádzke liniek, ktorá zákonite vzniká pri nízkom obrate, čo by bolo veľmi pravdepodobné. Vytváranie prevádzkovej straty, ktorá nie je krytá, spôsobí rozhodnutie prevádzkovateľa neprevádzkovať takúto výrobu. Uvedenú skúsenosť už výrobcovia majú, keď sa v minulosti snažili udržiavať v predaji opakovane použiteľné obaly. Zároveň, nie je riešená otázka, kto bude hradiť stratu z prevádzky.
- O uvedenej problematike v súčasnosti prebieha diskusia na úrovni EÚ. Prijatie konkrétneho percenta nad rámec požiadaviek EÚ by znevýhodnilo slovenských podnikateľov voči zahraničným, preto je potrebné počkať, ako bude daná problematika vyriešená na úrovni EÚ.