LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Zásadná pripomienka k opatreniu O22:
Zrušenie minimálnej trvanlivosti potravín (v súlade s odporúčaniami OECD a v zmysle návrhu znenia Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030). 
Uvedené opatrenie navrhujeme zrušiť.

Odôvodnenie:
Povinnosť označiť výrobok dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby vyplýva z európskeho nariadenia č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktoré priamo definuje dátum minimálnej trvanlivosti ako dátum, do ktorého si potravina, ak je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti. Na druhej strane, termín „spotrebujte do“ vyplýva z požiadavky na bezpečnosť potravín. Preto je pre potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska rýchlo podliehajú skaze a z tohto dôvodu môžu po krátkom čase predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, zakotvená v európskom nariadení povinnosť označovať ich dátumom spotreby. Z pohľadu zamedzeniu plytvania potravinami je preto dôležité spotrebiteľa vzdelávať, aký je medzi týmito výrazmi rozdiel. V súčasnosti prebieha na úrovni Európskej komisie diskusia k príprave materiálu – vykonávacieho aktu, ktorý by mal pomôcť potravinárskym podnikom správne označovať výrobky dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby tak, aby potraviny neboli označované dátumom spotreby, ale dátumom minimálnej trvanlivosti, pokiaľ po uplynutí tohto dátumu nebudú predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľa. Zrušeniu označovania potravín dátumom minimálnej trvanlivosti v Slovenskej republike by mala predchádzať predovšetkým odborná diskusia, ktorá by mala v prvom rade zhodnotiť vplyv na bezpečnosť potravín, až následne na správanie spotrebiteľa a dôsledky na plytvanie potravinami. Pokiaľ by sa nahradil termín dátum minimálnej trvanlivosti výrazom „spotrebujte do“, viedlo by to k opačnému dôsledku a teda zvýšenému vyhadzovaniu potravín, pretože potraviny, ktoré nepodliehajú z mikrobiologického hľadiska rýchlej skaze, sa môžu určitú dobu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti konzumovať, ak boli správne skladované. Na základe tohto navrhujeme postupovať v zmysle platnej európskej legislatívy a aktívne sa zapájať do prípravy vykonávacieho aktu a jeho následnej komunikácie a vzdelávania potravinárskych podnikov a spotrebiteľov.