LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na skutočnosť, že  zabezpečenie plnenia opatrenia č. 10 „ Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako aj zavedenia lokálnych zálohových systémov formou úpravy legislatívy a ekonomickej motivácie“ a opatrenia č. 47 „Podpora ekodizajnu v nadväznosti na Akčný plán pre obehové hospodárstvo“ uvedených vo vlastnom materiáli, ako aj plnenie úlohy B.3. uvedenej v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je plne v kompetencii kapitoly Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zásadne s takto uloženou úlohou určenou podpredsedovi vlády a ministrovi financií, ako aj zodpovednosťou Ministerstva financií Slovenskej republiky pri plnení spomenutých opatrení nesúhlasíme. Žiadame podpredsedu vlády a ministra financií z plnenia tejto úlohy vypustiť a tiež vypustiť Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako zodpovednú kapitolu pri plnení opatrení uvedených vo vlastnom materiáli. Predložený materiál neobsahuje podrobnosti a kvantifikáciu opatrení, preto nie je možné uložiť členom vlády úlohu plniť opatrenia. Zároveň žiadame plnenie úlohy B.3. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a opatrení uvedených vo vlastnom materiáli presmerovať na kapitolu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Pripomienky sú zásadné.