LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k  materiálu 
Žiadame preformulovať text v návrhu opatrenia O.49 „Uplatnenie tzv. Best Available Techniques (najlepšie dostupné techniky) v ťažbe a spracovaní nerastných surovín“, kapitola 9 na: „Odporúčame uplatňovať Best Available Techniques (najlepšie dostupné techniky) v ťažbe a spracovaní nerastných surovín, alebo iné techniky na zabezpečenie minimálnej ekvivalentnej ochrany životného prostredia.“ Zároveň žiadame upraviť gestora úlohy na MŽP SR.
Odôvodnenie: 
Problém sa javí v tom, že v návrhu opatrenia nie sú uvedené referenčné rámce pre ich posudzovanie. Pokiaľ nie sú známe a špecifikované pre ťažbu jednotlivých surovín, resp. ich spracovanie, je takéto opatrenie nehodnotiteľné. Bez referenčných rámcov by malo mať toto opatrenie iba odporúčací charakter. Zároveň zodpovednosť za plnenie návrhu opatrenia v tomto znení nemôže byť z tohto hľadiska na MH SR, SAŽP, HBÚ, OBÚ, okresných úradoch a prevádzkovateľoch úložísk odpadu z ťažobného priemyslu, ale na gestorovi úlohy, ktorý po definovaní referenčného rámca pre jednotlivé typy surovín a procesov môže pri spoluzodpovednosti ostatných požadovať dodržiavanie ich uplatňovania v praxi prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.