LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
k  materiálu 
Žiadame vypustiť Opatrenie O.26 „Iniciovanie a spolupráca pri novele zákona o reklame, ktorá by obmedzila vhadzovanie reklamných materiálov do schránok“,  kapitola 4. 
Odôvodnenie: 
Navrhnuté opatrenie považujeme za príliš všeobecné, keďže požadovanú novelizáciu zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“) konkretizuje len z hľadiska výsledku, ktorým má byť obmedzenie vhadzovania reklamných materiálov do schránok. Z opatrenia však nevyplýva, akým spôsobom má k takémuto obmedzeniu dôjsť a aké konkrétne opatrenia je potrebné v tejto súvislosti prijať. Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) informovalo Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) ako predkladateľa materiálu na bilaterálnom rokovaní o problematickosti výkonu dohľadu v tejto oblasti v súvislosti s preukazovaním existencie oznamov obsahujúcich informáciu o záujme či nezáujme o doručovanie reklamných materiálov v čase doručovania týchto materiálov, ako aj v súvislosti s identifikáciou osôb uskutočňujúcich doručovanie reklamných materiálov. V nadväznosti na uvedené konštatujeme, že sa nenašlo vhodné riešenie, ktoré by viedlo k stanovenému cieľu. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme, aby bola MH SR prostredníctvom predloženého materiálu stanovená povinnosť podieľať sa na implementácii opatrenia, ktoré nemá jasne stanovený obsah a ktoré bude v praxi len ťažko uskutočniteľné, a žiadame o vypustenie celého opatrenia.