LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
k  materiálu 
Žiadame vypustiť MH SR ako gestora zodpovedného za implementáciu opatrenia O.27 „Legislatívny návrh na zavedenie tlače reklamných materiálov/letákov výlučne na recyklovanom papieri“, kapitola 4. 
Zároveň žiadame neuvádzať MH SR ani ako spolugestora daného opatrenia. 
Odôvodnenie: 
Stanovenie povinnosti podnikateľských subjektov tlačiť reklamné letáky výlučne na recyklovanom papieri považujeme za značne ambiciózne, a preto by mu mali predchádzať konzultácie s dotknutými subjektmi. Až na základe takejto diskusie je možné jednoznačne posúdiť vhodnosť a uskutočniteľnosť navrhnutého opatrenia. Zastávame názor, že ide o opatrenie patriace do výlučnej gescie MŽP SR a preto by jeho implementácia nemala byť uložená MH SR ako gestorovi ani ako spolugestorovi opatrenia. Ak MŽP SR považuje navrhnuté opatrenie za potrebné, má priestor implementovať ho prostredníctvom novelizácie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), alebo prostredníctvom novelizácie iného právneho predpisu v gescii MŽP SR. MH SR je síce gestorom zákona o reklame, avšak tento právny predpis nie je vhodným nástrojom na implementáciu navrhnutého opatrenia. Zákon o reklame upravuje všeobecné požiadavky na reklamu a požiadavky na reklamu niektorých produktov z hľadiska ochrany spotrebiteľov a podnikateľov pred účinkami klamlivej, neetickej či neprípustnej porovnávacej reklamy. Ak však ide o otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, existujú iné nástroje, ktoré je potrebné využiť. Napokon, aj samotný predkladateľ v súvislosti s termínom plnenia navrhnutého opatrenia uvádza zákon o odpadoch. V nadväznosti na uvedené nesúhlasíme s uložením úlohy MH SR a žiadame úplné vypustenie MH SR ako subjektu zodpovedného za implementáciu navrhnutého opatrenia.