LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.23. – „Informačná podpora predchádzania vzniku potravinového odpadu z hľadiska dopadu na životné prostredie (napr. informačná podpora kusového predaja potravinových výrobkov, aby spotrebiteľ mohol nakúpiť toľko, koľko spotrebuje).“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR v spolupráci so SAŽP a MPRV SR. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované.