LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ku kapitole 3. Odpad z potravín, časti 3.4. Opatrenia, bod O.20. – „Podieľať sa na vypracovaní metodológie na dôsledné zisťovanie/meranie množstva vznikajúceho potravinového odpadu a spôsobov nakladania s potravinovým odpadom.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR, MPRV SR a obchodné reťazce.
Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé akým spôsobom sa má MPRV SR podieľať na splnení opatrenia. Nebolo s MPRV SR konzultované.