LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.12.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ku kapitole 2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, časti 2.4. Opatrenia, bod O.17. – „Príprava a realizácia Národného vzdelávacieho programu o predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z potravín pre jednotlivé cieľové skupiny – obyvateľov, samosprávy a štátnu správu.“ Ako zodpovedný subjekt je uvedené MŽP SR a MPRV SR v spolupráci so SAŽP a tretím sektorom.
Odôvodnenie: MPRV SR nebolo žiadnym spôsobom informované akým spôsobom má participovať na vzdelávacom programe. Dokument by mal obsahovať špecifikáciu spôsobu ako sa má MPRV SR podieľať na tvorbe a realizácií za predpokladu, že je uvedené ako zodpovedný subjekt.