LP/2018/880 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K opatreniu O.11
 Navrhujeme zo zoznamu zodpovedných osôb vypustiť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). 

 Odôvodnenie: 
 Opatrenie O.11 rieši podporu informačných a vzdelávacích aktivít na predchádzanie vzniku zmesového a komunálneho odpadu. 

 Podľa § 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov MPSVR SR je ústredným orgánom štátnej správy pre
a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
b)  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c)  inšpekciu práce,
d)   stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,
e)   sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
f)   štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi, 


g)  sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,
h)  rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,
i)  sociálnu ekonomiku. 

 Podľa § 36 uvedeného zákona ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, a analyzujú dosahované výsledky. 

 Na základe uvedeného odpadové hospodárstvo nepatrí do pôsobnosti MPSVR SR.