LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1. Berúc do úvahy predložené Riadne predbežné stanovisko SR k predmetnému návrhu nariadenia, uvítali by sme vysvetlenie na základe akých skutočností boli požiadavky, ktoré návrh zavádza, vyhodnotené ako zaťažujúce a administratívne náročné, potenciálne vedúce k oslabeniu cieľov nariadenia. Obávame sa, či by potenciálne zníženie požiadaviek negatívne neovplyvnilo informovanosť účastníkov trhu a ich rozhodovanie kvôli sťaženej porovnateľnosti rôznych finančných produktov. Zároveň by účastníci finančného trhu a finanční poradcovia mohli stratiť potrebný stimul pre zahrnutie ESG faktorov do procesu rozhodovania o investíciách.