LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu
K článku 10
Vo všeobecnosti súhlasíme s tým, že environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory organizácie a riadenia zohrávajú dôležitú rolu a podporujeme ich začlenenie do legislatívy. 
Chceli by sme však upozorniť na celkový právny rámec EÚ, a to najmä na nové návrhy týkajúce sa udržateľných investícií. Smernica (EÚ) 2016/2341 je v súčasnosti transponovaná všetkými členskými štátmi do vnútroštátneho práva a ustanovuje základné požiadavky pri začleňovaní environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a faktorov organizácie a riadenia do investičných rozhodnutí, pričom hodnotenie a preskúmanie tejto smernice sa má uskutočniť do roku 2023. Z uvedeného dôvodu je potrebné najskôr poskytnúť členským štátom a dotknutým subjektom primeraný čas na zavedenie a uplatňovanie pravidiel už obsiahnutých v smernici (EÚ) 2016/2341. Navrhované zmeny a doplnenia smernice (EÚ) 2016/2341 v návrhu nariadenia by navyše znamenali povinnosť prijatia delegovaných aktov, ktoré však boli v oblasti IZDZ odmietnuté, aby členským štátom poskytli väčšiu flexibilitu pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2341, stanovuje iba minimálnu úroveň harmonizácie. 
Žiadame preto, aby bolo k článku 10 doplnené stanovisko, kde bude uvedená požiadavka na vypustenie článku 10 z návrhu nariadenia. 
V širšom kontexte je potom potrebné vziať do úvahy aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktorý rovnako obsahuje ustanovenia o environmentálnych faktoroch, sociálnych faktoroch a faktoroch organizácie a riadenia, pričom potenciálni poskytovatelia PEPP sú účastníci finančného trhu uvedení v tomto návrhu nariadenia. Návrh nariadenia k PEPPs je aktuálne predmetom politických trialógov.