LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu

K článku 2

Žiadame, aby bol návrh materiálu k článku 2 doplnený o stanovisko, v ktorom bude uvedená požiadavka, aby bol jednoznačnejšie zadefinovaný pojem v písmene a) bod (i) "poskytovateľ dôchodkového produktu", resp. jeho vzťah k pojmu „dôchodkový produkt“ v písmene h). Rovnako žiadame, aby bola v stanovisku k tomuto článku uvedená požiadavka na presnú, zrozumiteľnú a jednoznačnú definíciu pojmu v písmene o) "udržateľné investície“. Ide o kľúčový pojem, ktorého obsah bude rozhodujúci pre ďalšie uplatňovanie nariadenia.