LP/2018/847 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 12 – Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu

Všeobecne k všetkým článkom
Návrh nariadenia, ani ostatné príslušné predpisy, neustanovujú žiadnu požiadavku na priamu integráciu udržateľných investícií do produktov, resp. portfólií účastníkov finančného trhu. Nie je preto zrejmé, či účastníci finančného trhu, ktorí nemajú stratégiu trvalej udržateľnosti začlenenú do svojho rozhodovacieho procesu, budú tiež podliehať povinnostiam uvedeným v návrhu nariadenia. Na základe uvedeného navrhujeme túto skutočnosť jasne uviesť v nariadení. Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na všetky ustanovenia návrhu nariadenia.