LP/2018/827 Zmena Operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 4.0)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 21075/2018–M_OPVA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia MPK je dodržanie termínov na predloženie navrhovanej zmeny do Európskej komisie, ktorá stanovila termín do konca decembra 2018.
Posledná zmena: 22.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/827
Dátum začiatku MPK: 13.11.2018
Dátum konca MPK: 19.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)