LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku.