LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 04.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v časti "4. Dotknuté subjekty" je potrebné uviesť subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo, v časti "5. Alternatívne riešenia" je potrebné uviesť aké alternatívne riešenia boli zvažované, prípadne, prečo neboli zvažované alternatívne riešenia a aká by nastala situácia v prípade tzv. nulového variantu, kedy by nedošlo k schváleniu predkladaného materiálu. V časti "12. Zdroje" odporúčame predkladateľovi uviesť zdroje, z ktorých predkladateľ vychádzal pri vypracúvaní doložky. V časti "9. Vplyvy navrhovaného materiálu" v riadku "z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy" odporúčame nevyznačovať žiadnu z možností v prípade, že materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Taktiež odporúčame v predmetnej časti vyznačiť jednu z možností (pozitívne/žiadne/negatívne) pri vplyvoch na služby verejnej správy pre občana. Zároveň odporúčame predkladateľovi v časti "1. Základné údaje" nevypĺňať začiatok a ukončenie PPK, vzhľadom na skutočnosť, že proces PPK k predmetnému materiálu neprebehol.
Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. apríla 2016.