LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 04.12.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s tvrdením, že materiál nemá vplyvy na podnikateľské prostredie a odporúčame predkladateľovi vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. 
Odôvodnenie: Vypustenie niektorých povinných príloh k žiadostiam o zápis do zoznamu správcov bytových domov znamená zníženie administratívnych nákladov regulácie pre podnikateľov a teda pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pretože pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie týkajúce sa vypustenia dokladov, ktoré má štátna správa k dispozícii, boli zhodnotené v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie k zákonu č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), odporúčame predkladateľovi vychádzať z uvedených dát a využiť ich pri identifikovaní pozitívnych vplyvov predloženej novely vyhlášky.