LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 30.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhovateľ v časti 1 doložky vybraných vplyvov uvádza, že materiál bol predmetom predbežného pripomienkového konania v období od 15.10.2018 do 25.11.2018. Podľa nám dostupných informácií predkladaný materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania, nakoľko nezakladá žiadne vybrané vplyvy. Doložka vybraných vplyvov tiež v časti 13 neobsahuje stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Dovoľujeme si preto navrhovateľa požiadať o odstránenie tejto diskrepancie.