LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 30.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si upozorniť, že doložka vybraných vplyvov k predkladanému materiálu nie je vypracovaná dostatočne tak, ako to požaduje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Odporúčame navrhovateľovi vypracovať minimálne najrelevantnejšie časti doložky vybraných vplyvov, a to časť 4 (dotknuté subjekty), časť 5 (alternatívne riešenia) a časť 12 (zdroje).