LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 2
Dátum vytvorenia: 30.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v čl. I bode 2 slová „15 a č. 19“ nahradiť slovami „15 a 19“ a  slová „20 až 25“ nahradiť slovami „body 20 až 25“.
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.