LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 08.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom nie je označená rozpočtová zabezpečenosť tohto vplyvu. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedená kvantifikácia negatívneho vplyvu súvisiaceho s administratívnymi nákladmi spoločného podniku EuroHPC v sume 100 000 eur od roku 2019 každoročne pre kapitolu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ani tu nie je uvedené, či je financovanie zabezpečené v rozpočte alebo je vplyv nekrytý. Výdavky na financovanie administratívnych nákladov žiadame zabezpečiť v rámci schválených limitov rozpočtu dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, t. j. bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zároveň je potrebné v tabuľke č. 1 analýzy zosúladiť sumy uvádzané v riadkoch „výdavky verejnej správy celkom“ a „rozpočtové prostriedky“. V nadväznosti na uvedené žiadame doložku vybraných vplyvov vrátane analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy upraviť a prepracovať tak, že z nej nebude vyplývať rozpočtovo nekrytý vplyv.