LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3042/2018/OPP-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia medzirezortného pripomienkového konania je plnenie termínov schválených na Rade vlády pre vedu, techniku a inovácie zo dňa 12. septembra 2018.
Posledná zmena: 20.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/788
Dátum začiatku MPK: 02.11.2018
Dátum konca MPK: 08.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)