LP/2018/777 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 22956/2018-3120-55157
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/777
Dátum začiatku MPK: 29.10.2018
Dátum konca MPK: 12.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)