LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
k vlastnému materiálu – odporúčame v bode 1.1 „Legislatíva projektu“ upraviť poslednú vetu druhého odseku.
Odôvodnenie: Veta nie je jednoznačná, najmä nie je zrejmé, na čo sa vzťahujú slová „ktorý definuje minimálne požiadavky na spôsobilosti jednotiek NATO“. Poznamenávame, že dokument Bi – SC Capability Codes and Capability Statements definuje požiadavky na štandardné spôsobilosti jednotiek NATO (to zodpovedá formulácii použitej už v inom materiáli predloženom Ministerstvom obrany SR na rokovanie vlády SR). Pojem minimálne požiadavky na spôsobilosti sa v obrannom plánovaní NATO používa v inom kontexte.