LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh uznesenia vlády SR: odporúčame upraviť rozhodnutie vlády SR v bode A. nasledovne: A. „berie na vedomie“. Zároveň odporúčame vypustiť bod B.1. v znení: „súhlasí s informáciou o výsledkoch vojskových a technických skúšok vykonaných s prototypom Bojového obrneného vozidla 8x8“. V nadväznosti na tieto úpravy odporúčame doplniť na záver bodu B.3.  slová „v rámci odhadovaných nákladov podľa prerokovanej informácie.“ prípadne aj iné rozhodnutie vlády, ktoré bude reflektovať nové skutočnosti oproti predchádzajúcim rozhodnutiam vlády SR v tejto oblasti.
Odôvodnenie: Podľa článku 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR pri formulovaní návrhu uznesenia vlády je žiaduce dodržať okrem iného aj zásadu, že návrh uznesenia musí zodpovedať názvu a obsahu materiálu. Materiál je informáciou, čo vyplýva z jeho názvu aj obsahu, vláda SR spravidla informácie berie na vedomie (napríklad berie na vedomie Správu o bezpečnosti SR za rok). Bod B.1. duplicitne upravuje rozhodnutie vlády SR k materiálu vyjadrené v bode A. V prípade, že je nutné zmeniť predchádzajúce rozhodnutie vlády SR v tejto oblasti v nejakej časti, možno doplniť body do časti B o vyjadrenie súhlasu vlády s novými skutočnosťami, napr. „súhlasí s úpravou plánu dodávok BOV 8x8 podľa prerokovanej informácie“. Uvádzané úpravy v bode B. tak reagujú aj na zmenu bodu A. zo „schvaľuje“ na „berie na vedomie“.