LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V texte vlastného materiálu na strane 5, posledný odsek sú uvedené základné informácie o porovnávaní vozidiel rôznych výrobcov v prípravnej fáze (zrejme ešte pred rozhodnutím vlády o realizácii tohto projektu). Uvedená informácia je všeobecná, nepreukázateľná a nie je jasné, kto, kedy a na základe akých predbežných kritérií porovnanie rôznych bojových vozidiel vykonal a na základe čoho sa rozhodol pre konkrétne navrhované riešenie. Materiál doplniť o jednoduchú prehľadovú tabuľku resp. analýzu s výsledkami porovnávania a dôvodmi voľby BOV 8x8 v predkladanej podobe.  Materiál je potrebné doplniť o podrobné finančné a ekonomicko-odborné porovnanie projektov Scipio a predkladaného riešenia pod pracovným názvom „Vydra“ v zmysle informácií zverejnených MO SR.

Odôvodnenie pripomienky:
V  tomto odseku úplne absentuje akákoľvek informácia o pôvodnom projekte “Scipio“ v spolupráci s Poľskou republikou, ktorý bol realizovaný až do štádia plne funkčného prototypu vrátane funkčnej integrácie zbraňovej veže Turra a podvozku Patria, licenčne vyrábaného a vylepšeného na základe skúseností z Afganistanu poľským výrobcom. Na základe uvedeného môžu vznikať dôvodné pochybnosti o tom, že technické riešenie integrácie veže Turra a podvozku Patria je výsledkom originálneho výskumu a vývoja v súčinnosti v MO Fínska, ako to tvrdí predkladateľ materiálu.  Rovnako môžu vznikať pochybnosti o ekonomickej výhodnosti a efektívnosti navrhovaného riešenia.