LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V texte vlastného materiálu na strane 4, bod 1.2. Rozhodujúce parametre požadované pre BOV 8x8, druhá odrážka je okrem iného uvedené: „...so schopnosťou prekonávať terénne prekážky vrátane prekonávania vodných prekážok plavbou“. Doplniť odvolávku, na základe čoho bola táto požiadavka stanovená a či sa týka len statickej vodnej hladiny alebo aj vodných tokov a či je myslené prekonávanie vodnej prekážky v bojovej konfigurácii aj s bojovým družstvom alebo len prázdnej techniky. Pripomienka je relevantná na celý bod 1.2, kde je nutné doplniť základnú informáciu o referenčných dokumentoch, z ktorých požiadavky vyplývajú vrátane toho, kým, kedy a pod akým číslom dokumentu boli schválené. 
 
Odôvodnenie pripomienky:

Táto požiadavka podľa dostupných informácií nebola v pôvodných operačných požiadavkách ozbrojených síl a bola zaradená dodatočne. Bez ďalších informácií nie je možné vylúčiť, že išlo o účelovú požiadavku na odôvodnenie potreby údajného originálneho výskumu a vývoja s cieľom vyhnúť sa konkurenčnej súťaži. Preto je potrebné uviesť základné referenčné dokumenty s operačnými požiadavkami aj ich následné zmeny. Navyše z výsledkov skúšok je zrejmé, že plávanie je deklarované a garantované len do hmotnosti 25 000 kg. Teda nie je isté, či vozidlo vie prekonávať vodné prekážky (plávať) v rámci manévru v bojovej konfigurácii aj s príslušnou posádkou, bojovým družstvom a jeho materiálom a výzbrojou.