LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Simona Petrík, NR SR (Simona Petrík, poslankyňa NR SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 29.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V prípade predloženia materiálu na rokovanie Bezpečnostnej rady SR aj napriek odporúčaniu na jeho prepracovanie, v  návrhu Uznesenia Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zmeniť v bode A.  „súhlasí“ na „berie na vedomie“. 

Odôvodnenie: 
Predložený materiál nie je úplný, je plný nepresností a zavádzajúcich informácií a nespĺňa základné požiadavky v zmysle uznesenia vláda SR č. 537 z 15. novembra 2017, bod C.1. posledné dve odrážky. Zapojenie slovenského obranného priemyslu je uvedené bez akejkoľvek analýzy, je len teoretické, pričom z predloženého materiálu nie je vôbec zrejmé, či sa uvedené subjekty budú na výrobe vôbec podieľať, v akom rozsahu, či sú na to kvalifikované, či majú práva priemyselného a duševného vlastníctva, alebo licenciu od vlastníka týchto práv. V predloženej podobe je materiál úplne všeobecný a nezáväzný, pričom v prípade súhlasu vlády SR nie je vôbec zrejmé, s čím by vláda SR súhlasila a v akom rozsahu musí jej podmienky dodržať ministerstvo obrany ako povinná strana zodpovedná za realizáciu uznesenia vlády SR. V materiáli absentuje  akákoľvek ekonomická analýza a teda nie je možné vôbec ani len orientačne stanoviť, či prezbrojenie OS SR na tento typ bojových obrnených vozidiel 8x8 bude realizované na základe „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“, ako to uložila  vláda v citovanom uznesení č. 537/2017. Predložený materiál obsahuje celý rad nepresností a zavádzajúcich informácií, pričom absentujú podstatné informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR a preto je potrebné jeho zásadné dopracovanie a doplnenie. Podrobnosti sú uvedené v jednotlivých konkrétnych pripomienkach k súčastiam materiálu. Vzhľadom na rozsah nedostatkov a potrebu rozsiahleho doplnenia materiálu odporúčam materiál nepredložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady a vlády SR a komplexne ho prepracovať a znova predložiť do medzirezortného pripomienkového konania.