LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šimková, Andrea, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne nesúhlasím s návrhom MPSVaR SR zachovať trvalý „zimný“ čas.

A) Zásadná pripomienka k predloženému materiálu "Riadne predbežné stanovisko", Časť II., bod 13:

MPSVaR SR navrhuje: "...Z dôvodu nepriaznivého účinku na zdravie celkovo odporúčame ... ustálenie štandardného tzv. zimného času, ktorý sa v našich zemepisných šírkach dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území. Na základe uvedeného z pohľadu ochrany zdravia populácie zastávame názor, že vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika, by bolo optimálne trvalo uplatňovať náš súčasný tzv. zimný štandardný čas... "

Uvedený návrh nie je podložený žiadnymi relevantnými argumentmi, ani výsledkami relevantného a odborného výskumu v tejto oblasti. Odvoláva sa na historické uplatňovanie a rešpektovanie fyziológie populácie na našom území bez toho, aby uviedol konkrétne podložené fakty, ktoré podporujú toto tvrdenie. Taktiež bez toho, aby zohľadnil zmeny, ku ktorým došlo.

Ak existujú dostatočne podrobné odborné výskumy na túto tému, je potrebné ich do dokumentu doplniť. Ak nie, je potrebné ich vypracovať.  
Zároveň je potrebné reflektovať na preferencie obyvateľov SR získané podrobným prieskumom s jednoznačne a zrozumiteľne položenými otázkami. Takýto prieskum je pri tomto zásadnom rozhodnutí nevyhnutné realizovať. 

Na mňa má nedostatok slnečného svetla zlý vplyv. Celú zimu sa teším, kedy už konečne skončí a kedy bude konečne viac svetla. Skoré zimné stmievanie ide proti aktívnym obyvateľom, ktorí majú záujem o trávenie voľného času vonku, v prírode, v exteriéri. Nebudú mať čas ísť von, pretože bude tma o hodinu skôr. Deti sa budú viac zdržiavať vo vnútri, častejšie pri počítači, čo je negatívne pre ich zdravý vývin.


B) Zásadná pripomienka k predloženému materiálu "Riadne predbežné stanovisko", Časť IV:

Zavedenie trvalého zimného času môže mať zároveň negatívny vplyv na cestovný ruch, t. j. aj na príjmy z verejnej dopravy a individuálneho motorizmu. Dôvodom bude pokles aktívne tráveného voľného času v pracovných dňoch, v čase po práci.

Znížená aktivita obyvateľstva môže mať za následok zhoršenie zdravia obyvateľstva, čo môže vyvolať potrebu zvýšených výdavkov na zdravotníctvo, sociálne výdavky.

Uvedené vplyvy je potrebné posúdiť, vyhodnotiť a doplniť.