LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Babiak, Peter
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- Stanovisko SR k rozhodnutiu o ponechaní jedného z časov („zimného“ resp. „letného“) vnímam ako unáhlené, nepodložené náležitou argumentáciou a v tomto štádiu legislatívneho procesu ako nepotrebné. Jednoznačne najdôležitejším aspektom, a v tomto súhlasím s navrhovaním stanoviskom, je koordinácia a harmonizácia časov so susednými členskými štátmi EÚ. 
- Predložené predbežné stanovisko argumentačne stavia na prieskume Európskej komisie, na ktorom sa zúčastnilo približne 4,5 milióna občanov EÚ z toho 3 milióny z Nemecka. Upozorňujem, že prieskum nebol štruktúrovaný, nezúčastnila sa teda reprezentatívna vzorka obyvateľstva, preto aj výsledok je do značnej miery zjednodušený. Napriek tomu ide o jediný relevantný zdroj preferencií, ktorého výsledkom bolo okrem preferencie zrušenia striedania časov aj ponechanie času letného väčšinou respondentov vrátane respondentov zo Slovenska. V tomto bode preto nepochopiteľne navrhované stanovisko nerešpektuje názor vyjadrený Slovákmi v prieskume.
- S ohľadom na nereflektovanie výsledkov prieskumu Komisie v otázke ponechania jedného z časov MPSVR SR pri vypracovaní predbežného stanoviska, očakávam k tejto otázke riadnu verejnú diskusiu/prieskum, predovšetkým z dôvodu dôsledkov takéhoto rozhodnutia na celé obyvateľstvo. Predpokladám, že účasť na tomto prieskume by bola niekoľkonásobne vyššia ako na prieskume vykonanom Komisiou, teda aj výsledok by bol z hľadiska zaujatia stanoviska SR k tejto otázke relevantnejší.
- Som za ponechanie letného času, ktorý aj v súčasnosti pri striedaní časov máme 7 mesiacov v roku. 
- Nesúhlasím s argumentom, že tzv. zimný „správny“ čas je pre naše zemepisné šírky prirodzenejší. Predchádzajúce rozhodnutie o striedaní časov nebralo ohľad na prirodzenosť, ale bolo podložené ekonomickou argumentáciou o úspore nákladov, ktorá sa v praxi ukázala ako zanedbateľná. Rozhodnutie o ponechaní jedného z časov by malo byť založené predovšetkým na praktických skúsenostiach (zo života v našich zemepisných šírkach) a hlavne preferenciách obyvateľstva.