LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Klub 500 zásadne nesúhlasí s odporúčaním Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR SR), aby bol na území Slovenskej republiky ustálený štandardný tzv. zimný čas. Práve naopak, sme zásadne za ponechanie celoročného letného času.
Odôvodnenie:
So zrušením striedania zimného času s letným časom súhlasíme, keďže v súčasnosti nemá pre podniky ekonomický význam, kvôli ktorému bol zavedený. Rovnako sa stotožňujeme aj so stanoviskom MPSVaR SR, že je v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu potrebné uplatňovať jednotný režim času v členských štátoch Európskej únie, najmä v stredoeurópskom regióne, minimálne medzi okolitými členskými štátmi EÚ.
 Sme však presvedčení, že ponechanie zimného času po celý rok by malo významné negatívne dôsledky na oblasť cestovného ruchu na Slovensku, paradoxne v čase, keď sa prijímajú opatrenia na jeho podporu a stimuláciu. Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka bude mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas. Oblasť cestovného ruchu zahŕňajúca pohyb v exteriéri, rôzne športové a relaxačné aktivity a pobyt v prírode, je priamo závislá od slnečného svetla, naopak počas tmy sú možnosti poskytovania služieb cestovného ruchu značne limitované. Preto by oblasť cestovného ruchu mohla prísť o značnú časť príjmov, čím sa zredukujú aj príjmy štátneho rozpočtu. Pre odvetvie cestovného ruchu je z nášho pohľadu jednoznačne prirodzenejší letný čas, keďže ľudia využívajú služby turistického ruchu prevažne počas dňa, v popoludňajších a večerných hodinách, a nie v skorých ranných hodinách. Ťažisko cestovného ruchu sa pritom určite nebude presúvať na 3.30 hod. ráno len preto, že o tom čase by po celoročnom zavedení zimného času svitalo. 
Veľmi negatívne by zavedenie celoročného zimného času pocítili aj zamestnanci vo všetkých odvetviach priemyslu, ale aj vo všeobecnosti všetci obyvatelia SR, ktorým by takýto režim zlimitoval voľný čas určený na relaxáciu, ktorý trávia mimo pracovného prostredia. V súčasnosti väčšina zamestnancov pracuje v rozmedzí od 8.00 do 17.00 hod., kedy pre nich nie je možné realizovať aktivity vyžadujúce slnečné svetlo. Nemalá časť zamestnancov naviac pred a po pracovnej dobe trávi čas dochádzaním za prácou. Títo zamestnanci by po zavedení celoročného zimného času prakticky celý svoj voľný čas trávili po tme. V letných mesiacoch by naopak nemohli využívať výhody teplého počasia vo večerných hodinách. Zároveň rozhodne nepovažujeme za prospešné pre zdravý spánkový režim, aby svitalo už niečo po 3.00 hodine rannej, práve naopak.
Zásadne pritom namietame názor MPSVaR SR, že zimný čas je z pohľadu ochrany zdravia lepší, pretože „rešpektuje fyziológiu populácie na našom území“, a že vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika, by bolo optimálne trvalo uplatňovať náš súčasný tzv. zimný štandardný čas. 
Práve naopak, je potrebné si uvedomiť, že Slovensko sa nachádza na východnej hranici nášho časového pásma, čo spôsobuje, že aj počas letného času sa u nás stmieva podstatne skôr, ako v západných štátoch EÚ. Vzhľadom na našu geografickú polohu preto dáva zmysel práve celoročné zavedenie letného času. Nestotožňujeme sa ani s argumentáciou, že pre Slovenskú republiku je „prirodzený“ zimný čas. Nepovažujeme za šťastné vrátiť sa k tomuto historickému stavu, ktorý trval v čase odlišných pracovných zvyklostí a iných okolností. V súčasnosti trvá letný čas sedem mesiacov a zimný len päť mesiacov počas roka, práve za účelom maximalizácie slnečného svitu vo večerných hodinách. Z hľadiska prevažujúceho trvania počas roka je pre obyvateľov Slovenska teda už dlhé roky prirodzenejší letný čas.
Zároveň zdôrazňujeme, že stanovisku MPSVaR SR nepredchádzala žiadna analýza naozajstných dopadov celoročného zimného času na zdravie obyvateľstva, pričom poukazujeme na skutočnosť, že MPSVaR SR nie je orgán štátnej správy, ktorý by bol príslušný a spôsobilý relevantné posúdiť zdravotné dopady zavedenia celoročného zimného času. Nedostatok slnečného svetla je napríklad preukázateľné primárnou príčinou sezónnej afektívnej poruchy (sezónnej depresie), touto ani inými hrozbami celoročného zimného času pre zdravie obyvateľstva sa pritom nikto nezaoberal. Stanovisko MPSVaR SR preto nepovažujeme za podložené relevantnými skutočnosťami. 
Keďže obyvatelia väčšiny okolitých štátov v ankete, ktorá predchádzala návrhu na zrušenie striedania zimného a letného času, prejavili vôľu zachovať celoročne letný čas, je v záujme Slovenska, ako napokon tvrdí v stanovisku aj predkladateľ, zjednotiť sa na letnom čase s okolitými štátmi. Zároveň považujeme za relevantnú prejavenú vôľu slovenskej verejnosti, ktorá sa prikláňa k celoročnému letnému času, čo nemajú zodpovedajúce orgány dôvod nerešpektovať.